Rekisteriseloste & Toimitusehdot

Yksinkertaista Vaivatonta Helppoa

Rekisteriseloste

 

Rekisterin nimi:
Veteva Oy / chat2vet asiakas- ja markkinointirekisteri
Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR), kun käsittelemme ja tallennamme henkilötietoja.
Jos muutamme tietosuojaselostetta, näette muutokset tältä tietosuojaselostesivulta.
Viimeksi muutettu 2.7.2019

Rekisterinpitäjä:
Veteva Oy
Y-tunnus: 3005917-7
Osoite: PL 122, 02101 Espoo

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Tallennamme asiakasrekisteriin henkilötietoja, jotta eläinten hoito ja asiakasyhteydenpito ovat
mahdollisia. Henkilötietoja käytetään asiakkaiden omistamien eläinten yksilöintiin, omistajan
laskuttamiseen, asiakasviestintään, markkinoinnin suunnitteluun, markkinointiviestintään ja
asiakaspalvelun sekä liiketoiminnan kehittämiseen

Eläinlääkärillä on velvollisuus dokumentoida potilastapahtumat ja kirjata ne potilaskorttiin, joka
yhdistetään asiakaskorttiin. Eläinten tietojen laatimisessa ja säilyttämisessä noudatetaan Maa- ja
Metsätalousministeriön asetusta nro 6/EEO/2000 sekä 21.1.2000/29 Lakia Eläinlääkäriammatin
harjoittamisesta 15§ Potilasasiakirjat.

Rekisterin tietosisältö:
 Etu- ja sukunimi
 Osoite
 Puhelinnumero
 Sähköpostiosoite
 Asiakasnumero
 Asiakkaaseen tai potilaaseen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto sekä mahdolliset
liitetiedostot
 Asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinointisuostumukset ja –kiellot.
 Linkitys potilaskorttiin, joka sisältää tietoa asiakkaan eläimestä ja sen käyntihistoriasta sekä
terveyden ja sairauksien hoidosta

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin asiakkaan tiedot.
Lisäksi rekisterinpitäjä tallentaa asiakasrekisteriin asiakkaan omistaman eläimen tiedot.
Keräämme tiedot joko
– suoraan asiakkailtamme tai
– saamme asiakastietoja vakuutusyhtiö LähiTapiolan LemmikkiHelppi-sovelluksen kautta, kun
asiakas käyttää LemmikkiHelppi-sovellusta asioidakseen chat2vetin etäeläinlääkärin kanssa.

Henkilötietojen tallentaminen ja säilyttäminen
 Rekisterinpitäjä noudattaa EU:n yleistä tietosuojasääntelyä, jonka mukaisesti
Rekisterinpitäjä toimii lainmukaisesti ja läpinäkyvästi. Voit saada kerätyt tietosi itsellesi
nähtäväksi
 Rekisterinpitäjä kerää vain tiettyyn käyttötarkoitukseen sidottuja tietoja, eikä luovuta
tietojasi ulkopuolisille tahoille, ellei siihen ole sinun nimenomaista suostumustasi tai muuta
asianmukaista syytä.
 Rekisterinpitäjä tallentaa vain tarpeellisen tiedon ja pyrkii aina pitämään tiedot
täsmällisinä.
 Rekisterinpitäjä säilyttää tietoa vain sen ajan kuin tieto on tarpeen, jonka jälkeen tieto,
joko automaattisesti tai rutiininomaisesti poistetaan, ellei säilytykselle ole Rekisterinpitäjää
velvoittavaa lakiin perustuvaa syytä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei tee säännönmukaisia tietojen luovutuksia yhteistyökumppaneitaan lukuun
ottamatta.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa perintäyhtiöille ja vakuutusyhtiölle, jos asiakkaalla ja
vakuutusyhtiöllä on sopimus keskenään ja asiakas hakee vakuutustapahtuman yhteydessä
suorakorvauspalvelun kautta korvausta vakuutusyhtiöltä.
Lisäksi asiakkaan yhteystietoja voidaan luovuttaa Siruhaku.fi -löytöeläinten hakupalvelun ehtojen
mukaisesti.
Lisäksi luovutamme säännönmukaisesti tietoja lemmikin laboratoriotutkimuksiin liittyvien
lausuntopyyntöjen yhteydessä ulkopuolisille yhteistyökumppaneille. Käytämme kolmansien
osapuolten palveluja sellaisten tietojen käsittelemiseen ja säilyttämiseen, mitkä saattavat sisältää
henkilötietoja. Kolmannet osapuolet kuitenkin toimivat puhtaasti henkilötietojen käsittelijöinä,
joilla on oikeus käsitellä tällaisia tietoja ainoastaan sovittujen palveluiden edellyttämässä
laajuudessa.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa tai
määräysten niin vaatiessa esimerkiksi väärinkäytösten selvittämiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena salatun tietoliikenneyhteyden kautta salasanoin ja
palomuurein suojattuina. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja
käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvat henkilöt ja
alihankkijat.
Rekisteriä ylläpitää teknisesti Finnish Net Solutions Oy.
Veteva Oy:lla on asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuuskäytännöt ja prosessit
turvaamassa henkilötietoja häviämiseltä, väärinkäytöltä tai muulta vastaavalta laittomalta
pääsyltä.
Rekisteriin sisältyvät henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterin käyttö on
rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että
järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät käsiksi ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus ja
jotka tarvitsevat tietoja tehtävässään. Henkilötietoja käsittelevällä henkilöstöllä on
vaitiolovelvollisuus.
Järjestelmä on suojattu suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin
rekisterin käyttäjältä käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Palvelinympäristö on suojattu
salasanoilla ja asianmukaisella palomuurilla. Palvelimen ja käyttäjän koneen välinen tietoliikenne
kulkee salattuna. Lisäksi rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on
suojattu palomuurilla ja muiden teknisten toimenpiteiden avulla. Henkilötietoja sisältävien
aineistojen hävitys tehdään tietoturvallisesti.

Tarkastusoikeudet ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi.
Sinulla on oikeus vaatia henkilötietojesi oikaisemista tai poistamista.
Asiakasrekisterin haltija luovuttaa GDPR-asetusta noudattaen asiakkaalle hänen henkilötietojaan
koskevan jäljennöksen ymmärrettävässä muodossa ja aina kirjallisesti. Pyynnöt osoitetaan
henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Veteva Oy, PL 122, 02101 Espoo.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja
tässä rekisteriselosteessa mainittuihin tarkoituksiin, ellei toisin ole sovittu rekisterinpitäjän ja
rekisteröidyn välillä ja ellei tietojen käsittelyyn ole muuta lakiin, viranomaismääräykseen tai
vastaavaan liittyvää perustetta.
Markkinointikieltoja (soitto, painettu suoramarkkinointi, tekstiviesti ja sähköposti) koskevat
tietojen korjauspyynnöt osoitetaan henkilökohtaisesti allekirjoitetulla kirjeellä Veteva Oy, PL 122,
02101 Espoo.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä asianmukaiselle
valvontaviranomaiselle.

Evästeet
Eväste on pieni tiedosto, jonka verkkosivusto varastoi vierailijan tietokoneelle ja jonka vierailijan
selain tarjoaa verkkosivulle joka kerta vierailijan vieraillessa sivustolla. Käytämme
verkkosivuillamme sellaisia evästeitä, jotka parantavat käyttäjäkokemusta tai seuraavat
verkkosivujemme liikennettä. Voit poistaa evästeet käytöstä tai asettaa selaimen asetuksista
evästeille hälytyksen.

Verkkosivujen analyysit ja mainosevästeet
Saadaksemme lisätietoa verkkosivustomme liikenteestä käytämme kolmannen osapuolen
tarjoamaa analysointityökalua ja mainontaa.
Veteva Oy:n / chat2vetin verkkosivut käyttävät Google Inc:n (”Googlen”) tarjoamaa Google
Analytics –verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä analysoidakseen, miten
käyttäjät käyttävät sivustoa. Evästeen luoma informaatio siitä, miten käytät verkkosivustoa
(mukaan lukien IP- osoitteesi) lähetetään ja varastoidaan Googlen toimesta Yhdysvalloissa
sijaitseville palvelimille. Sivumme käyttää IP-anonymisointia. Näin ollen Google
lyhentää/anonymisoi Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen jäsenten
kansalaisten IP-osoitteen viimeisen oktetin. Ainoastaan poikkeuksellisissa tapauksissa koko IP-
osoite lähetetään ja lyhennetään Yhdysvalloissa Googlen palvelimien toimesta. Google käyttää
näitä tietoja verkkosivuntarjoajan puolesta sivun käytön arvioimiseen, verkkosivujen liikennettä
koskevien raporttien laatimiseen verkkosivujentoimittajille ja muiden verkkosivujen liikenteeseen
ja verkkosivujen käyttöön liittyvien palvelujen tarjoamiseksi verkkosivujentarjoajalle.
Voit estää Googlen tietojen keräämisen ja tietojen käytön (evästeet ja IP-osoitteet) lataamaan ja
asentamalla selaimen liitännäisohjelman, joka on saatavilla täältä:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl =en tai käyttämällä muuta mainosten- ja
seurannanestotyökaluja.

 

 

 Toimitusehdot

 

Toimitusehdot

Veteva 3005917-7 (jäljempänä verkkokauppa) myy tuotteita yksityishenkilöille Suomeen. Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Verkkokaupan yhteystiedot

Sähköposti: info@chat2vet.com
Puhelin: 0452512505
Postiosoite: PL 122, 02101 Espoo

Tilaaminen

Tilattavat tuotteet valitaan kotisivuilla lisäämällä ne ostoskoriin. Tilaus lähetetään maksamalla ostoskorin sisältö verkkokaupan kassatoiminnossa. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitusehdot, tuotteiden hinnat sekä toimituskulut. Mikäli tilaushetkellä annetaan sähköpostiosoite, tilauksesta lähetetään tilausvahvistus sähköpostitse. Tilausvahvistuksesta ilmenevät tilatut tuotteet sekä hinta.

Maksaminen

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Bambora PayForm (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Bamboran verkkopalvelun kautta ja tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Bambora tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Bamborasta: https://www.bambora.com

Maksutavat

PayForm-palvelun kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, lompakolla, maksukorteilla (credit/debit), laskulla tai osamaksulla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Oma Säästöpankki, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, MobilePay, Masterpass, Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit, sekä Jousto ja Mash.

MobilePay: Voit maksaa MobilePay-lompakollasi mikäli olet sallinut verkkokaupoissa maksamisen sovelluksen asetuksista. MobilePay-lompakolla suoritetut maksut veloitetaan lompakkoon liitetyltä maksukortilta. Mikäli maksun veloittaminen maksukortilta epäonnistuu, MobilePay-lompakolla maksaminen ei ole mahdollista verkkokaupassa.

Pivo: Käyttöehdot ovat tarjolla Pivon sivuilla: https://pivo.fi/kayttoehdot/pivon-kayttoehdot/

Jousto lasku ja osamaksu on kotimainen palvelu, jolla teet ostoksesi nopeasti ja turvallisesti. Jousto on tarkoitettu yksityishenkilöille, jotka ovat hoitaneet raha-asiansa moitteettomasti. Joustolla saat 30 vuorokautta korotonta ja kulutonta maksuaikaa. Laskun saatuasi voit päättää maksatko sen kokonaan vai osissa. Osamaksulla voit maksaa ostoksesi jopa 36:ssa erässä, alkaen 9,90 eur/kk. Jousto osamaksun kustannukset ovat 3,90 eur/kk ja 19,90%:n luottokorko. Voit maksaa Joustolla 30–3000 euron ostoksia. Luotonmyöntäjänä toimii Aurajoki Nordic Oy. Lue lisää Joustosta osoitteessa www.jousto.com.

Mash: Mash Laskulla saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista ja 45 päivää korotonta maksuaikaa. Voit myös halutessasi muuttaa laskun kätevästi osamaksuksi. Mash Osamaksulla maksaessasi voit valita itsellesi sopivan maksuajan (3 kk, 6 kk, 9 kk, 12 kk, 18 kk, 24 kk) ja saat tilaamasi tuotteet ennen maksamista. Voit myös milloin tahansa maksaa koko summan kerralla ilman lisäkuluja. Mash Laskun tai Osamaksun voivat valita maksutavaksi Suomessa asuvat, yli 20-vuotiaat asiakkaat. Maksutapa on mahdollinen 10–10.000 euron ostoksille. Lisätietoja Mashista osoitteessa https://www.mash.com/fi/kuluttajille/hinnasto

Mash Finance Oyj:llä on oikeus tarkastaa Mash Laskulla tai Osamaksulla maksavan asiakkaan luotto- ja osoitetiedot ja myöntää tai evätä luotto niiden perusteella. Mash Finance Oyj (2159120-9) on vuodesta 2007 asti toiminut suomalainen rahoitusalan yritys.

Bambora PayForm -maksupalvelun yhteystiedot

Bambora PayForm, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: payform@bambora.com
Puhelin: 09 315 82 555 (arkisin klo 9-17)
Postiosoite: Laserkatu 6, 53850 Lappeenranta

Toimitusohjeet

Klo 8.00-21.00 tehty tilaus pyritään toimittamaan 60 minuutin sisällä tilauksesta.
Klo 21.00-8.00 tehty tilaus pyritään toimittamaan 12 tunnin sisällä.
Tilauksen toimitus tarkoittaa tässä palvelussa ajanvarauksen sähköpostivahvistusta, joka sisältää
sisäänkirjaumislinkin sekä 6-numeroisen koodin Viivi-sovellusta varten.
Koodi lähetetään vielä erikseen muutamaa minuuttia ennen ajanvarauksen ajankohtaa.
chat2vet ei ole vastuussa toimituksen viivästymisestä, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä kuten
päätoimipisteen tulvasta tai tulipalosta, työtehtävien suorittamiseen vaikuttavasta lakosta,
vastaavan tai vastaanottavan eläinlääkärin äkillisestä sairastumisesta ja mahdottomuudesta saada
korvaavaa henkilöä tilalle tehtävän suorittamiseen, ongelmasta tietoliikenteessä,
tietojärjestelmissä tai sähkönjakelussa tai muusta vakavasta esteestä, jota chat2vet ei voi kohtuudella poistaa.
Päättyneen etäkonsultaation päätteeksi asiakas saa sähköpostilla kotiutusohjeet ajanvarausta
tehdessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kotiutusohjeet pyritään lähettämään välittömästi konsultaation päätteeksi, tavoitteena tunnin
sisällä päättyneestä konsultaatiosta.

Kotiutusohjeet lähetetään kuitenkin ihan viimeistään 6 tunnin sisällä päättyneestä konsultaatiosta.
Jos näin ei tapahdu, pyydämme teitä ottamaan yhteyttä sähköpostilla eva@lahivet.fi tai tekstiviestillä tai puhelulla numeroon 045 25 125 05. Ennen tätä varmistuttehan siitä, etteivät ohjeet ole päätyneet roskapostiin.

Peruutusohjeet, viivästykset ja reklamaatiot

Varatun ajan peruutus tulee tehdä 12 tuntia ennen varattua aikaa sähköpostilla eva@chat2vet.com tai
tekstiviestillä tai puhelulla numeroon 045 25 125 05.
Kerrothan minä päivänä ja mihin kellonaikaan aika on, jonka haluat peruuttaa.
Jos haluat peruuttaa ajan lähempänä sovittua ajankohtaa, ei chat2vet:illä ole velvollisuutta
palauttaa jo maksettua summaa. Hyvän yhteistyön nimissä pyydämme tällöin klo 8-21.00 välitöntä
yhteydenottoa puhelinnumeroon 045 25 125 05.
Jos asiakas saapuu myöhässä sovittuun tapaamiseen tai tapaamisajankohta on mennyt kokonaan
ohi, ei palveluntarjoajalla ole velvollisuutta ylittää sovitun ajanvarauksen kestoa tai hyvittää etäeläinlääkärikäynnin summaa.

Jos ajanvarauksenne menee kokonaan ohi, pyydämme hyvän yhteistyön nimissä yhteydenottoa
klo 8-21.00 välillä puhelinnumeroon 045 25 125 05, jolloin voimme pyrkiä sopimaan mahdollisimman pikaisen uuden ajanvarauksen.

Johtuen palvelun luonteesta on mahdollista, että eläinlääkäri myöhästyy muutamilla minuuteilla
konsultaation aloittamisesta. Myöhästymisriskin vuoksi eläinlääkäri lähettää tekstiviestillä 6-
numeroisen koodin paria minuuttia ennen aiottua tapaamista, mikä saattaa poiketa hivenen
varatusta ajasta, tavoitteena +/- 10 minuuttia. Jos saatte tekstiviestin jo ennen ajanvaraustanne, eiteillä ole velvollisuutta liittyä palveluun ennen sovittua ajankohtaa, mutta teillä on siihenmahdollisuus, jos näin haluatte.

Erimielisyydet ja reklamaatiot pyydämme osoittamaan kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen
eva@lahivet.fi 24 tunnin sisällä tyytymättömyyttä aiheuttaneen ajanvarauksen tai tapahtuman päättymisestä.
Pyrimme hoitamaan asiat chat2vet:in ja asiakkaan välillä mahdollisimman nopeasti ja helposti.
Chat2vet ei ota vastuuta muiden, kolmansien osapuolien kustannuksista tai virheistä, tai välillisistä
vahingoista.

Verkkokaupalla on lakisääteinen virhevastuu myydyistä tuotteista. Reklamaatiotapauksissa pyydämme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme. Kuluttajalla on oikeus viedä mahdolliset riitatilanteet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.